Universalist's Table Tennis

#83
1/22/21
3:05 AM
Ukraine - Setka Cup


Gennadiy Buyanover v Evgeniy Khurtak
Match Winner
Gennadiy Buyanover @ -303
3 units

YTD
9-3 = 75% +0.51 units
 
Last edited:
#89
1/29/21
4:30 AM
Czech Liga Pro

Jaroslav Prokupek v Milan Kolar
Match Winner
Jaroslav Prokupek @ -357
2 units
===================================

1/29/21
11:25 AM
Ukraine - Setka Cup

Yuri Kolesnik v Paniotov Alexandr
Match Winner
Yuri Kolesnik @ -357
2 units

 
Last edited:
Top