Baseball

Almost Allright

GO Bucks!!!
Re: Baseball

Yesterday 2-6 -6.32
YTD 31-35 +17.82

2* White Sox +103
2* Detroit +179
2* Atlanta +202
2* Miami +178
2* K.C. +107
2* San Diego +143
2* Oakland +115
 

Almost Allright

GO Bucks!!!
Re: Baseball

Yesterday 1-6 -9.14
YTD 33-41 +8.68

2* Atlanta +113
2* San Diego +142
2* Yankees +104
2*!Miami +131
2* Pittsburgh +171
2* Oakland +178
 

Almost Allright

GO Bucks!!!
Re: Baseball

Yesterday 0-3 -6
YTD 36-47 +4.58

2* Atlanta +210
2* Colorado +159
2* Tampa Bay Even
2* Miami +123
2* Toronto +119
2* San Diego +101
2* Arizona +127
 

Almost Allright

GO Bucks!!!
Re: Baseball

Yesterday 0-4 -8
YTD 46-59 +10.3

2* Colorado +109
2* Texas +103
2* Cincinnati +135
2* St. Louis 105
2* Minnesota +112
2* Philadelphia +102
 

Almost Allright

GO Bucks!!!
Re: Baseball

Yesterday 2-3 -.56
YTD 49-66 +3.98

2* Pittsburgh +102
2* Minnesota +115
2* Atlanta +131
2* Miami +151
2* Cincinnati +184
2* San Diego +120
2* San Francisco +134
2* Washington +132
 

Almost Allright

GO Bucks!!!
Re: Baseball

Yesterday 0-4 -8
YTD 52-79 -14.3

2* Baltimore +185
2* Minnesota +186
2* Angels +170
2* White Sox +144
2* San Francisco +105
 

Almost Allright

GO Bucks!!!
Re: Baseball

Yesterday 3-2 + 4.38
YTD 55-81 -9.92

2^ Cubs +104
2* Minnesota +124
2* Cincinnati +112
2* Detroit +140
2* Angels +134
2* KC +116
2^ Miami +236
2^ San Francisco +110
 

Almost Allright

GO Bucks!!!
Re: Baseball

Yesterday 1-0 +2.22
YTD 62-87 +.8

2* Texas +142
2* Miami +120
2* Tampa Bay +153
2* Oakland +151
2* San Diego +150
2* San Francisco +126
 

Almost Allright

GO Bucks!!!
Re: Baseball

Yesterday 4-1 +10.38
YTD 70-90 +18.62

2* Seattle +110
2* Arizona +112
2* Oakland +200
2* Cincinnati +173
2* Milwaukee +140
2* San Diego +111
2* Yankees +102
 

Almost Allright

GO Bucks!!!
Re: Baseball

Yesterday 1-2 -1.46
YTD 74-96 +16.86

2* Texas +171
2* Cincinnati +106
2* Atlanta +166
2* KC +250
2* Yankees +158
2* Arizona +185
2* San Diego +116
 

Almost Allright

GO Bucks!!!
Re: Baseball

Yesterday 6-1 +18.92
YTD 80-97 +35.78

2* Kansas City +183
2* Detroit +104
2* Texas +275
2* San Diego +130
2* Miami +150
2* Atlanta+152
2* Milwaukee +113
2* Dodgers +109
 

Almost Allright

GO Bucks!!!
Re: Baseball

Yesterday 3-2 +4.72
YTD 87-102 +42.06

2* Philadelphia +114
2* Cleveland +190
2* Colorado +106
2* Miami +115
2* Tampa Bay +137
2* San Francisco +127
2* Texas +163
2* Pittsburgh +111
 

Almost Allright

GO Bucks!!!
Re: Baseball

Yesterday 4-7 -4.38
YTD 91-110 +37.68

2* Cleveland +109
2* Cubs +110
2* Philadelphia +122
2* Miami +117
2* Milwaukee +107
2* Baltimore +124
2* Seattle +106!
 

Almost Allright

GO Bucks!!!
Re: Baseball

Yesterday 4-3 +3.04
YTD 95-113 +40.72

2* Toronto +128
2* San Francisco +127
2* Pittsburgh +124
2* Baltimore +150
2* Seattle +117
2* Cubs +108
 

Almost Allright

GO Bucks!!!
Re: Baseball

Yesterday 1-2 -1.66
YTD 99-118 +40.64

2* Minnesota +168
2* Kansas City +135
2* Atlanta +123
2* Milwaukee +177
2* Angels +110
2* Arizona +113
2* San Diego +116
 

Almost Allright

GO Bucks!!!
Re: Baseball

Yesterday 5-2 +10.32
YTD 104-120 +50.96

2* Cincinnati +106
2* White Sox +101
2* Miami +200
2* Oakland +157
2* Kansas City +122
2* Seattle +109
2* Tampa Bay +101
 
Top