Baseball

Re: Baseball

Yesterday 4-2 +7.7
YTD is 112-130 +53.48

2* Toronto +112
2* San Francisco +128
2* Philadelphia +142
2* Texas +240
2* Miami +118
2* Milwaukee +119
2* Minnesota +131
 
Re: Baseball

Yesterday 3-0 +9.58
YTD 116-135 +55.68

2* White Sox +140
2* Washington +107
2* Miami +155
2* Toronto +161
2* Atlanta +118
2* St. Louis +112
2* Texas +118
2* Cincinnati +113
 
Re: Baseball

Yesterday 2-2 +.72
YTD 119-143 +47.56

2* Detroit +159
2* Arizona +107
2* Kansas City 172
2* San Francisco +240
2* Texas +173
2* Atlanta +120
2* Tampa Bay +122
 
Top